Metan, etan, propan, butan – wzory sumaryczne

Metan, etan, propan i butan – to cztery popularne węglowodory, które mają ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu. Ich wzory sumaryczne (CH4, C2H6, C3H8 i C4H10) są dobrze znane w chemii organicznej. Metan jest najprostszym węglowodorem, etan składa się z dwóch atomów węgla, propan z trzech, a butan z czterech. Te związki chemiczne są powszechnie używane jako paliwo, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle.

Metan, etan, propan, butan – wzory sumaryczne

Metan, etan, propan i butan to cztery popularne węglowodory, które mają ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu. Ich wzory sumaryczne (CH4, C2H6, C3H8 i C4H10) są dobrze znane w chemii organicznej. Metan (CH4) składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Jest najprostszym węglowodorem. Etan (C2H6) zawiera dwa atomy węgla i sześć atomów wodoru. Propan (C3H8) składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru. Butan (C4H10) ma cztery atomy węgla i dziesięć atomów wodoru.

Te związki chemiczne są powszechnie używane jako paliwo, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Mają wiele zastosowań, m.in. w ogrzewaniu, gotowaniu, produkcji energii elektrycznej oraz jako paliwo dla samochodów i innych pojazdów. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, który jest wykorzystywany do produkcji energii. Etan jest składnikiem benzyny, a także służy jako surowiec do produkcji etylenu, który jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Propan i butan są powszechnie używane jako gazy płynne do zasilania butli gazowych, kuchenek gazowych, grilli, a także jako paliwo do samochodów zasilanych gazem.

Metan, etan, propan i butan to cztery popularne węglowodory, które mają ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu. Ich wzory sumaryczne (CH4, C2H6, C3H8 i C4H10) są dobrze znane w chemii organicznej. Metan jest najprostszym węglowodorem, etan składa się z dwóch atomów węgla, propan z trzech, a butan z czterech. Te związki chemiczne są powszechnie używane jako paliwo, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle.

Metan, etan, propan, butan – wzory sumaryczne

Metan, etan, propan i butan to cztery popularne węglowodory, które mają ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu. Ich wzory sumaryczne (CH4, C2H6, C3H8 i C4H10) są dobrze znane w chemii organicznej. Metan (CH4) składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Jest najprostszym węglowodorem. Etan (C2H6) zawiera dwa atomy węgla i sześć atomów wodoru. Propan (C3H8) składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru. Butan (C4H10) ma cztery atomy węgla i dziesięć atomów wodoru.

Te związki chemiczne są powszechnie używane jako paliwo, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Mają wiele zastosowań, m.in. w ogrzewaniu, gotowaniu, produkcji energii elektrycznej oraz jako paliwo dla samochodów i innych pojazdów. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, który jest wykorzystywany do produkcji energii. Etan jest składnikiem benzyny, a także służy jako surowiec do produkcji etylenu, który jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Propan i butan są powszechnie używane jako gazy płynne do zasilania butli gazowych, kuchenek gazowych, grilli, a także jako paliwo do samochodów zasilanych gazem.

Metan:

Metan (CH4) jest najprostszym węglowodorem i składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Jest bezbarwnym, bezwonnym, nietoksycznym gazem, który występuje naturalnie w atmosferze Ziemi. Jego głównym źródłem jest proces fermentacji w przewodach pokarmowych zwierząt, a także procesy rozkładu organicznego w przyrodzie. Metan jest również produkowany w wyniku działalności człowieka, takiej jak górnictwo węgla, produkcja i transport ropy naftowej oraz rolnictwo.

Metan ma wiele zastosowań. Jest głównym składnikiem gazu ziemnego, który jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jest również używany jako paliwo do samochodów zasilanych gazem ziemnym. Ponadto, metan jest składnikiem wielu produktów chemicznych, takich jak etanol, formaldehyd i metanol. Ma również zastosowanie w przemyśle spożywczym, gdzie jest używany do pakowania żywności w atmosferze zmodyfikowanej.

Metan ma także znaczenie w kontekście zmian klimatycznych. Jest jednym z głównych gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia. Emisja metanu jest związana z procesami związanymi z działalnością człowieka, takimi jak produkcja i transport energii, górnictwo węgla, rolnictwo i gospodarka odpadami. Redukcja emisji metanu jest ważnym krokiem w walce ze zmianami klimatycznymi i ochronie środowiska naturalnego.

Wzór sumaryczny CH4

Wzór sumaryczny metanu to CH4. Metan składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Jest to najprostszy węglowodór, który występuje naturalnie w atmosferze Ziemi i jest ważnym składnikiem gazu ziemnego. Metan jest również produkowany w wyniku działalności człowieka, takiej jak górnictwo węgla, produkcja ropy naftowej oraz rolnictwo.

Metan ma wiele zastosowań. Jest powszechnie używany jako paliwo, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Jest głównym składnikiem gazu ziemnego, który jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, metan jest składnikiem wielu produktów chemicznych, takich jak etanol, formaldehyd i metanol.

Opis budowy cząsteczki metanu

Metan (CH4) składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Budowa cząsteczki metanu jest prosta – atom węgla jest połączony z czterema atomami wodoru za pomocą wiązań kowalencyjnych. Wszystkie wiązania są jednoimienne, co oznacza, że każde wiązanie ma taką samą długość i siłę. Cząsteczka metanu ma kształt tetraedru, gdzie atom węgla jest w centrum, a atomy wodoru znajdują się w czterech wierzchołkach tetraedru.

Wzór sumaryczny metanu (CH4) wskazuje, że cząsteczka składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Atom węgla ma cztery wiązania kowalencyjne, z czego każde łączy go z jednym atomem wodoru. Wszystkie wiązania w cząsteczce metanu są jednoimienne, co oznacza, że mają taką samą długość i siłę. Budowa cząsteczki metanu jest tetraedryczna, gdzie atom węgla jest w centrum, a atomy wodoru znajdują się w czterech wierzchołkach tetraedru.

Właściwości fizyczne i chemiczne metanu

Właściwości fizyczne metanu: Metan jest bezbarwnym, bezwonnym, nietoksycznym gazem. Jest lżejszy od powietrza, co oznacza, że unosi się w górę. Ma bardzo niską temperaturę wrzenia (-161,5°C) i jest w stanie skondensować się do ciekłego metanu, zwłaszcza pod wysokim ciśnieniem. Metan jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale łatwo rozpuszcza się w organicznych rozpuszczalnikach, takich jak benzen czy etanol.

Właściwości chemiczne metanu: Metan jest stabilnym związkiem chemicznym i nie jest reaktywny w normalnych warunkach. Nie ulega spalaniu w temperaturach poniżej 650°C, ale w obecności tlenu może reagować z wybuchem. Metan ma również zdolność do tworzenia reakcji oksydacji, szczególnie w obecności obfitego tlenu. Jest to podstawowa reakcja, która występuje podczas spalania metanu i jest używana do produkcji energii w elektrowniach cieplnych. Metan może również reagować z niektórymi metalami, takimi jak miedź, aby tworzyć metaloorganiczne związki chemiczne.

Etan:

Etan (C2H6) to węglowodór składający się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Jest bezbarwnym, bezwonnym gazem o niskiej temperaturze wrzenia (-88,6°C) i szybkim parowaniu. Etan jest głównym składnikiem benzyny, a także służy jako surowiec do produkcji etylenu, który jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

Etan jest powszechnie stosowany jako paliwo zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Jest składnikiem benzyny, która jest używana jako paliwo do samochodów i innych pojazdów. Ponadto, etan jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym do produkcji etylenu, który jest surowcem do wytwarzania plastików, tworzyw sztucznych, rozpuszczalników i wielu innych produktów.

Właściwości fizyczne etanu obejmują niską temperaturę wrzenia i szybkie parowanie. Jest to gaz, który jest bezbarwny i bezwonny. Etan jest lżejszy od powietrza, co oznacza, że unosi się w górę. Ma również zdolność do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego manipulacji.

Właściwości chemiczne etanu obejmują zdolność do reakcji spalania w obecności tlenu. Spalanie etanu jest reakcją egzotermiczną, co oznacza, że uwalnia się ciepło. Etan może również reagować z innymi związkami chemicznymi, takimi jak chlor, brom czy fluor, tworząc różne produkty reakcji. Jest to podstawowa reakcja, która występuje podczas produkcji etylenu, który jest używany w przemyśle do produkcji plastików i innych materiałów.

Wzór sumaryczny C2H6

Wzór sumaryczny C2H6 reprezentuje etan, który jest jednym z najprostszych węglowodorów nasyconych. Molekuła etanu składa się z dwóch atomów węgla, które są połączone pojedynczym wiązaniem, oraz sześciu atomów wodoru. Etan jest bezbarwnym i bezwonnym gazem o właściwościach palnych. Ze względu na swoją prostą strukturę, jest stosowany w różnych dziedzinach, takich jak produkcja etanolu, tworzyw sztucznych czy jako paliwo.

Wzór sumaryczny C3H8 oznacza propan, który jest kolejnym węglowodorem nasyconym. Molekuła propanu składa się z trzech atomów węgla połączonych pojedynczymi wiązaniami, oraz ośmiu atomów wodoru. Propan występuje w formie bezbarwnego i bezwonnego gazu, który jest łatwopalny. Jego głównym zastosowaniem jest jako paliwo, szczególnie w przemyśle chemicznym i energetycznym. Propan jest również wykorzystywany jako składnik mieszanek gazowych używanych w celu napędzania samochodów na gaz.

Opis budowy cząsteczki etanu

Etan to najprostszy węglowodór nienasycony, który składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Jego wzór sumaryczny to C2H6. Cząsteczka etanu ma prostą strukturę, gdzie dwa atomy węgla są połączone pojedynczym wiązaniem, natomiast każdy atom węgla otoczony jest trzema atomami wodoru. Ta prosta budowa etanu sprawia, że jest on palnym gazem, który występuje w ropie naftowej i gazie ziemnym. Ze względu na swoją prostą budowę, etan jest również używany jako paliwo do samochodów i ogrzewania.

Jeśli spojrzymy na cząsteczkę etanu bliżej, zauważymy, że składa się ona z dwóch wiązań sigma (pojedynczych) między atomami węgla oraz wiązań sigma między atomem węgla a atomem wodoru. Etan może tworzyć również wiązania sigma z innymi atomami węgla, co pozwala na tworzenie łańcuchów węglowych. To właśnie ta zdolność etanu do tworzenia różnych połączeń czyni go tak istotnym związkiem organicznym w chemii organicznej.

Różnice między metanem a etanem

Różnice między metanem a etanem są związane głównie z ich budową chemiczną. Metan (CH4) składa się z jednego atomu węgla połączonego z czterema atomami wodoru, podczas gdy etan (C2H6) składa się z dwóch atomów węgla połączonych z sześcioma atomami wodoru.

Wzory sumaryczne metanu i etanu wskazują także na różnice w ich właściwościach fizycznych. Metan jest gazem o niskiej temperaturze wrzenia (-161,5°C) i jest bezbarwny oraz bezwonny. Natomiast etan jest gazem o wyższej temperaturze wrzenia (-88,6°C) i ma charakterystyczny zapach. Dodatkowo, metan jest lżejszy od powietrza, podczas gdy etan jest cięższy od powietrza.

Zastosowania etanu

Etan jest najprostszym węglowodorem, składającym się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Jego głównym zastosowaniem jest produkcja etylenu, który jest później wykorzystywany w przemyśle chemicznym do produkcji tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej, rozpuszczalników i innych produktów. Ponadto, etan jest stosowany jako paliwo gazowe, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przemyśle.

Propan

Propan (C3H8) to jeden z najczęściej używanych węglowodorów alifatycznych. Jest to bezbarwny, łatwopalny gaz o charakterystycznym zapachu. Propan jest stosowany w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, rolnictwo, transport czy domowe zastosowania.

Jest to trójwęglowy węglowodór, który składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru. Jego wzór sumaryczny to C3H8. Propan jest łatwopalny, co oznacza, że jest podatny na spalanie i może służyć jako paliwo. Ma też niską toksyczność, co czyni go stosunkowo bezpiecznym w użyciu.

Propan jest często używany jako paliwo w butlach gazowych do grillowania, ogrzewania domów i innych zastosowań domowych. Jest również stosowany jako paliwo w samochodach, głównie w pojazdach napędzanych gazem LPG. Propan jest również wykorzystywany w przemyśle chemicznym do produkcji innych związków organicznych, takich jak propylen czy aceton.

Dzięki swoim właściwościom propan jest wszechstronnym związkiem chemicznym, który ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach. Jego stosowanie jako paliwa jest szczególnie popularne ze względu na jego efektywność energetyczną i przyjazność dla środowiska w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi.

Wzór sumaryczny C3H8

Wzór sumaryczny C3H8 reprezentuje cząsteczkę propanu. Propan to gaz składający się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru. Jest bardzo popularny jako paliwo, zwłaszcza w przemyśle chemicznym i energetycznym, ze względu na swoje właściwości palne i niską toksyczność. Propan jest także wykorzystywany jako składnik mieszanek gazowych do zasilania butli gazowych w gospodarstwach domowych i przemyśle. Wzór sumaryczny C3H8 wskazuje, że cząsteczka propanu składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru, co jest istotnym parametrem w identyfikacji i rozpoznawaniu tej substancji.

Propan jest jednym z najważniejszych węglowodorów alkanowych o krótkim łańcuchu. Posiada wiele zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Oprócz użycia jako paliwo, propan jest również stosowany jako składnik mieszanek gazowych używanych w autogazie. Ponadto, jest on wykorzystywany w produkcji tworzyw sztucznych, wytwarzaniu materiałów izolacyjnych, jako czynnik chłodniczy w chłodziarkach i klimatyzatorach oraz w procesach lutowania i spawania. Wzór sumaryczny C3H8 jest kluczowym elementem identyfikacji propanu i wskazuje, że cząsteczka propanu składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru, co ma istotne znaczenie w kontekście jego właściwości i zastosowań.

Opis budowy cząsteczki propanu

Propan to organiczny związek chemiczny, składający się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru. Jego wzór sumaryczny to C3H8. Cząsteczka propanu ma liniową strukturę, gdzie trzy atomy węgla są połączone wiązaniami pojedynczymi, a pozostałe miejsca na atomach węgla są zajęte przez atomy wodoru. Dzięki temu propan jest palnym gazem o niskiej temperaturze wrzenia, który znajduje zastosowanie jako paliwo, ale także w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji innych związków organicznych.

Różnice między etanem a propanem

Różnica między etanem a propanem polega na liczbie atomów węgla w ich cząsteczkach. Etan ma dwa atomy węgla, podczas gdy propan ma trzy. To oznacza, że propan jest bardziej złożonym związkiem chemicznym niż etan. Wzory sumaryczne dla tych związków to dla etanu i dla propanu.

Wzory sumaryczne etanu i propanu wykorzystują znaki chemiczne, aby pokazać, jakie atomy i ile ich jest w cząsteczce związku. Etan składa się z dwóch atomów węgla (C) i sześciu atomów wodoru (H), dlatego jego wzór sumaryczny to . Propan natomiast składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru (C3H8).

Różnica w liczbie atomów węgla między etanem a propanem wpływa na ich właściwości fizyczne i chemiczne. Na przykład, propan ma wyższą temperaturę wrzenia niż etan, co oznacza, że jest bardziej lotny i łatwiej go skoncentrować. Ponadto, propan jest często używany jako paliwo do grillowania lub jako gaz do ogrzewania, podczas gdy etan jest bardziej znany jako składnik benzyny.

Zastosowania propanu

Propan, o wzorze sumarycznym C3H8, jest jednym z najważniejszych węglowodorów alifatycznych. Jego główne źródła to przemysł naftowy i gazowy, gdzie jest wykorzystywany jako paliwo do ogrzewania oraz jako składnik mieszanek gazowych stosowanych w kuchenkach gazowych, grzewczych nagrzewnicach, grillach czy piecach. Ponadto, propan znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, gdzie jest używany jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych, rozpuszczalników, a także jako paliwo do napędzania silników spalinowych w niektórych pojazdach.

Butan:

Butan jest czterowęglowym węglowodorem, którego wzór sumaryczny to C4H10. Jest to gazowy alkohol, który występuje w skroplonej postaci w butli gazowej. Butan jest stosowany głównie jako paliwo w kuchenkach gazowych, grzewczych i w niektórych pojazdach. Jego wysoka gęstość i niska temperatura wrzenia sprawiają, że jest łatwo przechowywalny i transportowalny.

Wzór sumaryczny C4H10

Wzór sumaryczny C4H10 reprezentuje cząsteczkę butanu, który jest jednym z najprostszych węglowodorów nasyconych. Butan jest gazem o czterech atomach węgla, co czyni go niezwykle użytecznym jako paliwo do zastosowań domowych, takich jak ogrzewanie i gotowanie. Dzięki swojej strukturze, butan ma niższe punkty wrzenia i topnienia w porównaniu do większych cząsteczek węglowodorów, co sprawia, że jest łatwo dostępny w postaci gazu, który można przechowywać w butlach i używać w wielu różnych celach.

Butan jest również ważnym surowcem w przemyśle chemicznym. Może być używany do produkcji polimerów, takich jak polietylen, a także do wytwarzania substancji chemicznych, takich jak butan-1,4-diol, który znajduje zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych i rozpuszczalników organicznych. Ponadto, butan jest również wykorzystywany do produkcji benzyny i olejów smarowych. Dzięki swojej wszechstronności i dostępności, butan odgrywa istotną rolę w wielu dziedzinach, zarówno w życiu codziennym, jak i w przemyśle.

Opis budowy cząsteczki butanu

Cząsteczka butanu składa się z czterech atomów węgla oraz dziesięciu atomów wodoru, co daje sumaryczny wzór C4H10. Budowa tej cząsteczki to łańcuch węglowy, w którym każdy atom węgla jest połączony z czterema atomami wodoru. Butan jest jednym z najprostszych węglowodorów nasyconych, które posiadają tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla. Dzięki temu, butan jest gazem o niskiej temperaturze wrzenia, co czyni go doskonałym paliwem do zastosowań domowych i przemysłowych.

Właściwości fizyczne butanu są zależne od jego budowy cząsteczkowej. Odpowiednio długi łańcuch węglowy sprawia, że butan ma stosunkowo niską gęstość, co czyni go lżejszym od powietrza. Jest to istotne, ponieważ butan jest stosowany jako gaz opałowy w butlach, które muszą być przechowywane i transportowane w bezpieczny sposób. Butan może być łatwo skroplony pod niskim ciśnieniem, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca i może być przechowywany w mniejszych pojemnikach.

Butan jest również szeroko stosowany jako substancja chłodząca w przemyśle chłodniczym i klimatyzacyjnym. Jest to związane z jego zdolnością do absorpcji dużej ilości ciepła podczas parowania, co powoduje chłodzenie otoczenia. Właściwości te sprawiają, że butan jest wydajnym i ekonomicznym wyborem jako medium chłodzące w różnych systemach. Ponadto, butan ma także zastosowanie w produkcji syntetycznych materiałów i produktów chemicznych, takich jak polimery czy rozpuszczalniki organiczne.

Różnice między propanem a butanem

Różnicą między propanem a butanem jest liczba atomów węgla w ich cząsteczkach. Propan ma trzy atomy węgla, podczas gdy butan ma cztery. To sprawia, że butan ma większą masę cząsteczkową i wyższe temperatury wrzenia niż propan. Ponadto, butan jest bardziej skłonny do tworzenia aerozoli i jest powszechnie używany w puszkach do gazu palnikowego.

Kolejną różnicą między propanem a butanem jest ich stosunek temperatury wrzenia do ciśnienia. Butan ma niższe temperatury wrzenia w porównaniu do propanu, co oznacza, że może łatwiej parować i przechodzić ze stanu ciekłego do gazowego przy niższych temperaturach. Dlatego butan jest często stosowany w zastosowaniach mobilnych, takich jak zapalniczki i kuchenki turystyczne, gdzie potrzebna jest łatwa parowanie i zapłon gazowego paliwa.

Ważną różnicą między propanem a butanem jest również ich zastosowanie w przechowywaniu paliwa. Propan jest bardziej stabilny chemicznie i ma wyższą gęstość energii niż butan, co czyni go bardziej odpowiednim do przechowywania w większych zbiornikach, takich jak butle gazowe. Z kolei butan jest bardziej łatwopalny i ma niższą gęstość energii, dlatego jest częściej stosowany w mniejszych pojemnikach, takich jak kartusze gazowe do palników kempingowych.

Zastosowania butanu

Butan jest gazem, który znajduje szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest wykorzystanie jako paliwo do zasilania kuchenek gazowych, grilli czy palników. Dzięki swoim właściwościom butan jest łatwo przechowywalny i transportowalny, co czyni go idealnym wyborem dla osób podróżujących lub korzystających z palników turystycznych.

Porównanie właściwości i zastosowań metanu, etanu, propanu i butanu

Metan jest najprostszym węglowodorem, składającym się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Jest gazem o bezbarwnym i bezwonnym charakterze, a także bardzo lekkim. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, który jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej oraz do ogrzewania. Ponadto, metan jest także produkowany przez organizmy żywe podczas procesu fermentacji, co ma duże znaczenie w ekologii i biologii.

Etan składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Jest gazem o niskiej temperaturze wrzenia i jest najprostszym węglowodorem o właściwościach ciekłych. Etan jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji innych związków organicznych, takich jak etylen i polietylen. Ponadto, etan jest wykorzystywany jako paliwo do samochodów i ogrzewania.

Propan składa się z trzech atomów węgla i ośmiu atomów wodoru. Jest to bezbarwny i bezwonny gaz, który jest łatwopalny. Propan jest wykorzystywany jako paliwo do gotowania, ogrzewania i rozgrzewania w przemyśle. Ponadto, propan jest także stosowany w produkcji paliw gazowych, jak również jako surowiec do produkcji propylenu – ważnego związku chemicznego używanego w przemyśle tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *