Regulamin Kongresu Business Without Limits VII edycja – 18-19 czerwiec 2020 r.

§1. Informacje Ogólne

 1. Organizatorem Kongresu Business Without Limits (zwanego dalej Kongresem) jest CWK Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jasionka 953,  36-002 Jasionka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP 1182094667, REGON 146901684, zwana dalej Organizatorem.
 2. Dane kontaktowe: Adres do korespondencji: 36-002 Jasionka 953 Tel.: 508 216 520, e-mail: bwl@g2aarena.pl
 3. Kongres odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. w formie  transmisji online realizowanej za pomocą środków masowego przekazu.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Kongresie oraz świadczenia usług przez Organizatora.
 5. Organizator odpowiada za całokształt merytoryczny Kongresu.
 6. Informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej www.businesswithoutlimits.pl (zwanej dalej Stroną Internetową).
 7. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 8. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.
 9. Wydarzenia Kongresu będą rejestrowane, a powstałe zdjęcia i filmy wykorzystywane do działań promocyjnych Kongresu.

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone są przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W ramach usług świadczonych na Stronie Internetowej, Organizator udziela Użytkownikom nieodpłatnego dostępu do Strony Internetowej i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów, z zastrzeżeniem ewentualnych przerw w dostępie do usługi wywołanych problemami technicznymi lub informatycznymi.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z usług Strony Internetowej.
 4. Na Stronie Internetowej świadczona jest nieodpłatna usługa formularza rejestracyjnego pozwalająca na zakup Biletu uprawniającego do udziału w Kongresie.
 5. Skorzystanie z usługi formularza rejestracyjnego wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

§3. Warunki techniczne rejestracji

 1. W celu prawidłowego korzystania przez wszystkich użytkowników Strony Internetowej (dalej Użytkownicy) z usług formularza rejestracyjnego niezbędne jest łącznie:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
 5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§4. Warunki udziału w Kongresie

 1. Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób zwanych dalej jako Uczestnicy.
 2. Rejestracja ma charakter dobrowolny i pozwala na szerszy dostęp do transmisji Kongresu oraz otrzymania dodatkowych materiałów kongresowych.  
 3. Uczestnik zobowiązany jest dokonania osobistej rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem: http://businesswithoutlimits.pl/rejestracja/.
 4. W ramach formularza potencjalny Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych, w tym danych osobowych (zwanych dalej Danymi Osobowymi):
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • stanowisko,
 • adres e-mail
 1.         Organizator poinformuje Uczestnika o zarejestrowaniu go do udziału w Kongresie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.

§5. Skargi i reklamacje

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Kongresu powinny być kierowane do Organizatora:
 • na adres e-mail: bwl@g2aarena.pl
 • na adres do korespondencji: 36-002 Jasionka 953
 1. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W wypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.

§6. Polityka Prywatności

 1. Wypełniając formularz, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Organizatora, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Kongresu. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane dla potrzeb organizacji i działań marketingowych Kongresu.
 2. Uczestnik może udzielić także innych zgód dotyczących przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się pod formularzem rejestracyjnym.
 3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w Kongresie, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, obowiązującą u Organizatora.
 4. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Organizator pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 5. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 6. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 7. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Organizator informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Kongres, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora, a także w siedzibie Organizatora.